top of page

11 Buurten

Bekijk hier alle 11 buurten

1. Vogelenbuurt

Buurtvereniging nog in oprichting 

De Vogelenbuurt bestaat voor een belangrijk deel uit bebouwing van rond 1900. Er staan vooral boven- en benedenwoningen, waardoor deze buurt een hoge woningdichtheid heeft. Er is behalve het Koekoeksplein weinig openbare ruimte. De belangrijkste doorgaande route is de Adelaarstraat en Willem van Noortstraat. Hier zijn ook de voorzieningen, zoals winkels en horeca. De Merelstraat en Hopakker zijn de belangrijkste verbinding met de binnenstad.

 

Tijdens de stadsvernieuwing in de jaren 70 en 80 werd veel bestaande bebouwing opgeknapt en daardoor groeide de waardering voor de buurt. Er kwam ook nieuwbouw in de vorm van sociale woningbouw, vooral rondom het (deels gedempte) Zwarte Water en aan de rand van het Griftpark. Aan de Merelstraatstaat staat sinds 2007 een nieuwbouwcomplex met appartementen en winkelvoorzieningen.

 

De buurt heeft zelf geen groen, maar grenst wel aan het Griftpark. Cultuurhistorisch belangrijke elementen in de buurt zijn het historische Zwarte Water, de molen Rijn en Zon, de St. Josephkerk en de Koekoeksvaart met bruggetjes.

De Vogelenbuurt grenst aan de noordelijke binnenstadsingel. De grenzen met Lauwerecht en Tuinwijk zijn minder duidelijk.


2. Tuinwijk
Buurtvereniging nog in oprichting 


Tuinwijk is voor een groot deel in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw gebouwd. Er staan vooral eengezinswoningen, vaak met bijzondere architectonische details. Een deel van de woningen is sociale woningbouw. De belangrijkste doorgaande route Adelaarstraat-Willem van Noortstraat gaat verder in de Antonius Mattheuslaan. De voorzieningen liggen vooral rondom het Willem van Noortplein. De buurt heeft 2 grote parken: het Majoor Bosschardplantsoen en het Griftpark.

De grenzen van de buurt zijn: de Kardinaal de Jongweg, het Griftpark en de Blauwkapelseweg. De grens met de Staatsliedenbuurt is herkenbaar aan de verschillende opzet van de buurten.


3. Staatsliedenbuurt
Buurtvereniging website      Home - Buurtcomité STALAU (buurtcomitestalau.nl)
Buurtvereniging e mail         buurtcomitestalau@gmail.com
Buurtkrant 
Votulastkrant      info@votulastkrant.nl

De Staatsliedenbuurt is gebouwd in de jaren 50. Dat is ook te zien aan de portiekflats in een open en groene opzet. Het groen ligt vooral in geme
enschappelijke binnengebieden. Een deel van de bebouwing langs de Troelstralaan is in 2011 vervangen door nieuwbouw. Een groot deel van de oudere bouw is sociale woningbouw. Er worden plannen gemaakt voor vervangende nieuwbouw.

De grenzen van de buurt zijn: de Talmalaan en de Kardinaal de Jongweg. De grens met de Vogelenbuurt is herkenbaar aan de verschillende opzet van de buurten.


4. Lauwerecht
Buurtvereniging website    Buurtvereniging nog in oprichting
Buurtvereniging e-mail

Buurtkrant 
 

Lauwerecht kent een grote afwisseling van bebouwing. Er is de historische, soms zeer oude, lintbebouwing langs de Vecht. Er zijn kleinschalige stadsvernieuwingsprojecten uit de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw, jaren 50 portiekflats, kantoorpanden. Ook ligt er het complex van de Van der Hoevekliniek. De jaren 50 portiekflats en de stadsvernieuwingscomplexen zijn sociale woningbouw. Groen is er vooral op plekken aan de Vecht, langs het Zwarte Water en langs de Talmalaan. Sinds 2015 zijn enkele bedrijfs- en   kantoorgebouwen vervangen door woningbouw. Grootschalige nieuwbouw vindt plaats op het terrein van het voormalige belastingkantoor.

De grenzen van de buurt zijn: de Vecht, de Talmalaan, het spoor en de Kardinaal de Jongweg.


5. Wittevrouwen

Buurtvereniging website                  Buurtbel Wittevrouwen | VC Utrecht
Buurtvere
niging e-mail                    buurtbel@wijkwijzernoordoost.nl
Buurtkrant Wijkkrant Wittevrouwen  redactie@wijkkrantwittevrouwen.nl 

 

Wittevrouwen is een 19e-eeuwse buurt ten oosten van de binnenstad. Wittevrouwen is deels gebouwd in een periode zonder veel bouwregelgeving. De straten zijn smal. Er zijn verschillende bouwstijlen en ook de grootte van de woningen verschilt. Zo zijn er straten met zeer kleine woningen van vóór 1900. Er is geen gemeenschappelijke publieke ruimte, zoals een plein, en er is geen openbaar groen.

 

Tijdens de stadsvernieuwing in de jaren 70 en 80 is veel bestaande bebouwing opgeknapt en daardoor groeide de waardering voor de buurt. Er kwam ook nieuwbouw in de vorm van sociale woningbouw. Een aantal binnenterreinen is vergroend, zoals de Bikkershof. De Biltstraat is de belangrijkste straat. Vroeger was het een belangrijke winkelstraat, niet alleen voor de buurt. Nu zit er vooral horeca.

 

Het Veeartsenijterrein is herbestemd tot woningbouw en hoort samen met de omgeving van de F.C. Dondersstraat bij het Rijksbeschermd Stadsgezicht Oost.

De grenzen van de buurt zijn: de Wittevrouwensingel, de Blauwkapelseweg, de Biltsche Grift en de Biltstraat.


6. Zeeheldenbuurt
Buurtvereniging website   www.novazemblabla.nl – Welkom op de website van buurtcomite Nova Zembla
buurtvereniging email      info@novazemblabla.nl
Buurtkrant 

 

De Zeeheldenbuurt is net na 1900 gebouwd. In de buurt staan  vooral grote statige woonhuizen en beneden-en bovenwoningen uit de eerste jaren van de twintigste eeuw. Veel statige woonhuizen zijn in de naoorlogse jaren in gebruik genomen als studentenhuizen. Tussen de Hengeveldstraat en Jan van Galenstraat is het gebied ingevuld met woningbouw en de gebouwen van het Utrechts Archief.

 

De grenzen van de buurt zijn: het water langs de Huizinglaan, de Karel Doormanlaan, de Biltstraat en de Blauwkapelseweg.


7. Tuindorp
Buurtvereniging website     Tuindorps Belang | Buurtvereniging in Utrecht sinds 1932
Buurtvereniging email         bestuur@tuindorpsbelang.nl
Buurtkrant Tuindorp Leest   tuindorpleest@tuindorpsbelang.nl


Het vooroorlogse Tuindorp heeft kenmerkende bebouwing uit de jaren 30. De eengezinswoningen hebben voortuinen met groene hagen en zijn allemaal in dezelfde stijl gebouwd. Er zijn 2 kleine parken: het Willem de Zwijgerplantsoen en het Lubroveld. Er zijn nieuwe (koop)woningen gebouwd na 1990, op plaatsen waar scholen stonden of kleine bedrijven. Bij het in 2014 vernieuwde Gerrit Rietveldcollege zijn woningen gebouwd in een mix van koop- en sociale woningbouw  (corporatiewoningen).  

 

Ten westen van de Mr. Tripkade ligt een gebiedje met een mix van studentenhuisvesting, koopwoningen en een woonwagenstandplaats. Het Zwarte Water is een cultuurhistorisch belangrijke waterloop. De grenzen van de buurt zijn: de mr. Tripkade, het spoor, de Eykmanlaan en de Kardinaal de Jongweg.


8. Tuindorp-Oost
Buurtvereniging                                nog in oprichting
Buurtvereniging email
Buurtkrant Wijkkrant Tuindorp Oost redactie@tuindorpoost.nl

 

Tuindorp-Oost is gebouwd in de jaren 60. Het heeft een mix van eengezinswoningen en appartementengebouwen en flats. Een klein deel van de wijk ligt aan de overzijde van de Kardinaal de Jongweg. De hoogbouw staat langs de hoofdwegen, de laagbouw in de rustige gebieden erachter. Het Kouwerplantsoen en een volkstuinencomplex zijn grotere groengebieden. Winkelcentrum De Gaard is het voorzieningencentrum dat ook Voordorp en het Veemarktterrein bedient. Het winkelcentrum is grootschalig vernieuwd in 2019. Op de plek van het verzorgingstehuis Tuindorp-Oost aan de Eykmanlaan vindt een nieuwe ontwikkeling plaats met woonappartementen. De grenzen van Tuindorp-Oost zijn: de Eykmanlaan, het spoor en de Huizingalaan.


9. Voordorp
Buurtvereniging
Buurtvereniging email    voordorpaanzet@gmail.com
Buurtkrant 
email          redactie@buurtkrantdorpsmarkt.nl
Buurtkrant                    www.buurtkrantdorpsmarkt.nl


Heel Voordorp is in de jaren 90 van de vorige eeuw gebouwd. Er is een grote eenheid in opzet en architectuur. De buurt is een mix van eengezinswoningen en appartementen, een deel in sociale woningbouw. Het volkstuincomplex Ons Buiten is het belangrijkste groen in de wijk. Voor voorzieningen is de buurt aangewezen op winkelcentrum De Gaard.

 

De grenzen van de buurt zijn: de spoorlijnen en de A27.


10. Veemarktterrein

Buurtvereniging     Nog in oprichting

Het veemarktterrein is een woningbouwlocatie uit het begin van de eenentwintigste eeuw. De woningen zijn groepsgewijs ontwikkeld in samenwerking tussen ontwikkelaars en bewoners. Daardoor zijn er verschillende soorten woningen met ook verschillende architectuur. Een klein deel is sociale woningbouw. Aaneengesloten groen bevindt zich vooral aan de randen. Voor voorzieningen is de buurt aangewezen op winkelcentrum De Gaard. De grenzen van de buurt zijn: de Sartreweg, de A27 en de Biltse Rading.


11. Voorveldsepolder
Buurtvereniging  Buurtvereniging Voorveldsepolder | Stchting Voorveldse polder

Email                                         svp@voorveldsepolder.nl

 

12. Huizingabuurt
Buurtvereniging website               De Ezelsdijk – Ezelsdijk.nl 
Email                                          info@ezelsdijk.nl

 

Deze buurt is gelegen aan de Huizingalaan, Karel Doormanlaan en omgeving. De buurt zit ingesloten tussen Tuindorp OostVoordorp en de Zeeheldenbuurt, Hengeveldtraat en omgeving. Voor 1954 was een groot gedeelte nog weiland en had het de naam Ezelsdijk wat toen nog aan Maartensdijk toebehoorde. Het inundatiekanaal langs de Ezelsdijk (de huidige Kardinaal de Jongweg) was toen de gemeentegrens tussen Utrecht en Maartensdijk.[

bottom of page